POSTNÍ DNY EKADAŠI 2014

 

LEDEN - 12. - neděle                  ÚNOR - 10. - pondělí                BŘEZEN - 12. - středa               DUBEN - 11. - pátek

                  27. - pondělí                                 25. - úterý                                        27. - čtvrtek                                 25. - pátek

 

KVĚTEN - 10. - sobota               ČERVEN - 9. - pondělí              ČERVENEC - 9. -středa             SRPEN - 7. - čtvrtek

                   24. - sobota                                  22. - neděle                                        22. -úterý                               21. - čtvrtek

 

ZÁŘÍ -  5. - pátek                        ŘÍJEN - 5. - neděle                   LISTOPAD - 3. - pondělí           PROSINEC - 3. -středa

            19. - pátek                                      19. - neděle                                         17. - pondělí                                   17. - středa


Postní dny Ekadaši 2013


V tyto dny se snažíme pít pouze vodu a bylinkové čaje. Pokud někdo má strach, že by hlady nevydržel, nebo má jiný pádný důvod může jíst celý den ovoce nebo zeleninu, popřípadě čerstvě šťávy.


1. září - neděle                                        16. září - pondělí

30. září - pondělí                                     16. října - středa  

30. října - středa                                     14. listopadu - čtvrtek

28. listopadu - čtvrtek                              14. prosince - sobota

28. prosince -  sobota                              12. ledna - neděle    

           

Přidat komentář

Přehled komentářů

 • Earn up to $ 20,000 рer dау with the hеlр of оur рrоgram - Раурa

  16.7.2018 21:47:03 | DonnieLic

  Gеt up to $ 20,000 рer day with оur рrоgrаm.
  We are а tеаm of еxpеriencеd programmers, wоrkеd morе thаn 14 months оn this prоgram and now everything is rеady аnd еverуthing works реrfеctly. The РayРal systеm is vеry vulnеrаblе, instead of notifуing the dеvelоpеrs оf PayРаl about this vulnerability, wе tоok advаntаgе оf it. Wе аctivеly use оur progrаm fоr реrsоnal еnriсhment, to shоw huge аmоunts of monеy on our acсounts, wе will nоt. yоu will nоt bеliеve until уоu try and as it is not in our interest to рrove to уоu thаt something is in уours. Whеn we realizеd thаt this vulnerаbility сan be usеd massivеly without cоnsеquеnсеs, wе dеcidеd to helр the rest of the реoрle. Wе dесided nоt tо inflаte thе рriсе оf this gоld рrоgram аnd put а very low рriсe tаg, оnlу $ 550. In оrder fоr this program tо bе avаilаblе tо а lаrgе numbеr оf people.
  Аll thе dеtаils on our blog: http://iwashi.biz/jumper.php?url=https%3A//www.pinterest.com/pin/690387817853172742/&id=249314

  Odpovědět